Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

4784 beaf 500

For all you lovers of English out there.

Reposted fromlolfactory lolfactory viaadamklimowski adamklimowski
frozenblackberry
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viaavooid avooid
frozenblackberry
Faroe Islands, Denmark
9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viaSenyia Senyia
frozenblackberry
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaSenyia Senyia
frozenblackberry

March 16 2015

frozenblackberry


Kevin Corrado (b. 1992, Old Saybrook, CT based) - Gate,  2013
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viafatu fatu

March 08 2015

frozenblackberry
frozenblackberry
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viamole-w-filizance mole-w-filizance
0332 5563 500
Reposted fromwestwood westwood viafatu fatu
frozenblackberry
5119 c50c 500
Reposted fromnyaako nyaako viafatu fatu
frozenblackberry
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viachatka chatka
frozenblackberry
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viachatka chatka

March 03 2015

frozenblackberry
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viaavooid avooid

December 01 2014

frozenblackberry
8730 ad4c
Reposted fromkjuik kjuik viakubaf kubaf
frozenblackberry
3689 fb77
Reposted fromowca owca viakubaf kubaf
frozenblackberry
Reposted fromthenewyork thenewyork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl